TỰ DỪNG+ CÒI

TỰ DỪNG+ CÒI

TỰ DỪNG+ CÒI

1,200,000

Chi tiết sản phẩm

Hệ thống tự dừng hay đảo chiều khi cửa cuốn xuống gặp chướng ngại vật.  

\